FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Administrimi Sherbimeve

-Administrimi behet nga Ministria e Transportit,Puneve Publike dhe Telekomunikacionit.-Struktura:
Keshilli mbikqyres,Drejtoria,Dega e finances,Dega Teknike,Dega e Investimeve,Dega e ngarkim shkarkimit,Sektori i Sigurise Portuale

www.mpptt.gov.al

SHERBIMET

-Aktiviteti i peshkimit.
-Aktiviteti i transportit te pasagjereve.
-Aktiviteti i ngarkim shkarkimit mallrave te ndryshme..

Porti Detar Shengjin ofron keto lloj sherbimesh:
-Ngarkim shkarkim te mallrave te ndryshme,kryesisht te paketuara,me nje kapacitet prej 1000 ton ne dite.
-Magazinim te mallrave ,ne nje siperfaqe totale te magazinave  2000 m2.
-Depozitim te mallrave ne sheshe te hapura 5000 m2.
-Sherbimet e pilotimit,omerxhimit,spedicionit ,te pastrimit,te frnizimit,kryhen nga agjenci te ndryshme te privatizuara.
3.Investimet.
Pritet te filloje se shpejti ndertimi i nje kalate te re me gjatesi prej 103 ml,per ngarkim shkarkim te mallrave te ndryshme,qe eshte edhe investimi me vlere me te madhe te financuar nga fondet e programit IPA  te Bashkimit Europian dhe te qeverise Shqiptare,rreth 3.6 miljon  euro.

-Oraret e sherbimeve jane pa nderprerje 24 ore.

-Forma e organizimit te ndermarrjes eshte Shoqeri Aksionere,me pronar te vetem:Ministria e Ekonomise,Tregetise dhe Energjitikes.

-Administrimi behet nga Ministria e Transportit,Puneve Publike dhe Telekomunikacionit.

-Struktura:
Keshilli mbikqyres,Drejtoria,Dega e finances,Dega Teknike,Dega e Investimeve,Dega e ngarkim shkarkimit,Sektori i Sigurise Portuale.

Per sa i takon aktivitetit te transportit te pasagjereve,pjesa me e madhe e investimeve kane perfunduar.Keshtu,ka perfunduar ndertimi i kalates per ankorimin e tragetit te pasagjereve,ka perfunduar thellimi i asaj pjese te basenit ku do te ankorohet trageti deri ne thellesine 7.35 m,ka perfunduar edhe objekti per kontrollin e dokumentacionit dhe te hyrje daljeve te pasagjereve dhe te automjeteve.

-Aktiviteti i peshkimit.
-Aktiviteti i transportit te pasagjereve.
-Aktiviteti i ngarkim shkarkimit te mallrave te ndryshme.

portofshengjin.com © 2009 All rights Reserved